Rakennustuotteet ovat välituotteita, jotka on tarkoitus liittää rakennuskohteeseen. CE-merkinnän avulla pyritään varmistamaan rakennustuotteiden vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla ja takaamaan tarkkojen ja luotettavien tietojen saanti rakennustuotteiden suoritustasoista ja ominaisuuksista. Rakennustuoteasetuksen avulla selkeytetään CE-merkin käyttöä. Tällä hetkellä CE-merkinnän käyttäminen rakennustuotteissa on Suomessa vapaaehtoista, ellei sitä ole erikseen säädetty tuotekohtaisesti pakolliseksi.

Rakennustuotteeseen kiinnitetty CE-merkintä osoittaa, että tuote on testattu standardin mukaisella testimenetelmällä ja että tuote on ilmoitetun suoritustason mukainen. CE-merkinnän saamiseen riittää yhden ominaisuuden testaaminen. Rakennustuotteiden CE-merkki ei ole laatumerkki eikä yksinään takaa tuotteen käytettävyyttä rakennuskohteessa.

Viranomainen (rakennusvalvonta, TUKES) voi kieltää ilman CE-merkintää olevan tuotteen käytön markkinoilla, mikäli velvoite on olemassa. TUKES voi myös valmistajan kustannuksella teettää tarvittavia testauksia, mikäli on syytä epäillä CE-merkinnän tietojen oikeellisuutta.

Mikä CE-merkintä sitten on? CE-merkintä on eurooppalainen vaatimustenmukaisuusmerkintä. Se kertoo että tuotteen ilmoitetut ominaisuudet ovat sitä koskevan harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tai eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) mukaisia. Lisäksi se kertoo, että valmistaja on tehnyt ja tarvittaessa myös teettänyt standardin tai ETA-hyväksyntäohjeen määrittelemät muut toimenpiteet koskien tyyppitestejä, sisäistä laadunvalvontaa, ilmoitetun laitoksen tehtäviä ja valmistajan vaatimuksenmukaisuusvakuutusta.

Rakennustuotteiden CE-merkintä muuttuu pakolliseksi niiden tuotteiden kohdalla, joille on valmisteltu harmonisoitu tuotestandardi rakennustuoteasetuksen tullessa voimaan heinäkuussa 2013.Ensisijainen vastuu CE-merkinnästä on valmistajalla.

Mitä asialle pitäisi nyt sitte tehdä?Rakennustuotteita valmistavan yrityksen pitäisi viimeistään nyt olla selvillä valmistamiinsa tuotteisiin kohdistuvista vaatimuksista.Tarvittavat stepit CE-merkinnälle ovat seuraavat:

1.Alkuselvitys: sisältyykö yrityksen tuote CE-merkinnän piiriin rakennustuoteasetuksen mukaan.

2.Mitä standardit edellyttävät tuotteiden osalta?

3.Mitkä ovat viranomaisvaatimukset yrityksen markkina-alueella ( kotimaa, eri vientimaat)?

4.Tarvitaanko ns. ilmoitettua laitosta kolmanneksi osapuoleksi? Eri laitosvaihtoehtojen kartoitus.

5.Tarvittavat testaukset, ohjeistukset ja dokumentit.

6.Tuotannon, laadunvalvonnan ja toimintatapojen muutokset CE-merkinnän vaatimusten mukaisesti

7.Tehdaskatselmuksen valmistelu