Usein markkinoinnin vastuut ja valtuudet on vaikea eriyttää ja määritellä yrityksissä. Tästä johtuen yrityksen johto ei  usein ymmärrä markkinointistrategiaa riittävän perusteellisesti osatakseen kysyä oikeita kysymyksiä yrityksen tavoitteiden  näkökulmasta. Tällöin myös kasvun potentiaali jää huomaamatta.

online-marketing2

Mitä toimitusjohtajan tulisi osata kysyä markkinoinnilta?

1 Miten markkinointia mitataan?

Ellei mitään mitata, mitään ei myöskään johdeta.

Markkinoinnin “tulos” ja “vastine rahalle” on monen toimitusjohtajan mielestä epäluotettavasti mitattavissa johtuen usein siitä, ettei riittävästi ymmärretä mitä ollaan tekemässä, mittaamassa ja millä keinoin. Onnistunut markkinointistrategia ei synny hokkus pokkus -menetelmällä, vaan on pitkäjännitteisen työn ja tietojen keräämisen lopputulos. Markkinoinnin ja johdon tulisikin määrittää yrityksen menestyksen mittarit itse ja yhteensopiviksi yrityksen tavoitteiden kanssa.

Pitää tehdä ennakkoon selväksi, mitä tuloksia markkinoinnin odotetaan tuovan ja minkälainen raportti tämän tiedon parhaiten kokoaa yhteen. Jokaiselle pitäisi olla selvää, mikä on realistisesti mitoitettu ja odotettavissa oleva  lopputulos. Vain silloin ymmärretään, missä onnistuttiin/ei onnistuttu ja mitä markkinoinnissa tulisi kehittää.

2 Mitkä ovat myynnin tehtävät ja markkinoinnin tehtävät?

Mitkä ovat selkeästi markkinoinnin tehtäviä ja mitkä myynnin? Missä menee myynnin ja markkinoinnin rajapinta ja kuinka tällä harmaalla alueella toimitaan? Juurikin tuolle harmaalle alueelle hukkuu useita potentiaalisia asiakkaita, joista kukaan ei huolehdi. Sen sijaan kumpikin ryhmä on innokas omimaan menestyksen ja osoittamaan sormella toinen toistaan, kun homma ei toimi.

Jotta yhteistyö toimisi saumattomasti, on erityisen tärkeää, että kumpikin osapuoli ymmärtää roolinsa ja tehtävänsä ja lunastaa sille annetut odotukset. Mitä selvemmin tehtävät on määritelty, sitä helpompi tuloksia on mitata ja kummankin ryhmän toimintaa parantaa.

3 Mistä myynnille saadaan laadukkaita liidejä?

Myynnin täytyy selkeästi kommunikoida markkinoinnille, minkälainen on heidän tarvitsemansa kriteerit täyttävä laadukas liidi. Usein markkinointi suoltaa kyllä liidejä myynnille, mutta näistä liideistä vain kolmannes on varteenotettavia.

Markkinoinnin tulee myös osata vaatia myynniltä liideille asetettavia kriteerejä ja kertoa, mikä on odotettavissa oleva lopputulema. Yleisesti ottaen, mitä tarkemmat kriteerit ovat, sitä kauemmin liidien löytyminen kestää ja sitä kalliimmaksi ne tulevat. Joskus saattaa olla järkevää ottaa muita markkinointistrategioita käyttöön tälläisessä tilanteessa.

Markkinoinnin tehtävä on myös varustaa myynti oikeanlaisilla “työkaluilla” eli huolehtia siitä, että markkinointimateriaalit ovat ajantasalla ja myynnin tarvitsemat tukitoimet ovat kunnossa.

4 Kuinka tärkeä sosiaalinen media yritykselle on?

Markkinoinnin tulisi osata vastata tähän kysymykseen järkevin perustein. Mikäli markkinointi pystyy yksityiskohtaisesti esittämään, miten sosiaalisessa mediassa tulee toimia ja millä panostuksella, jotta siitä on yritykselle lisäarvoa, kannattaa heitä myös kuunnella.

Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen, mutta se vaatii resursseja ja strategian. Yhtälailla – mikäli markkinoinnin mielestä sosiaalisen median hyödyntäminen ei tuo lisäarvoa yritykselle, siihen on varmasti syynsä. Tärkeintä on punnita investointi – eurot, ajankäyttö ja resurssit – sekä haluttu lopputulos keskenään.

Sosiaalinen media voi olla tehokas työkalu suuren yleisön saavuttamiseksi, mutta se ei vielä tarkoita että yrityksen nimenomaiset asiakkaat tavoitetaan sitä kautta. Markkinointi ei tuota tuloksia sillä, että mahdollisimman laaja määrä ihmisiä tavoitetaan, vaan että tavoitetaan juuri oikea kohdeyleisö.

5 Miten sijoitumme suhteessa kilpailijoihin?

Markkinoinnin vastuulla on yrityksen esittäminen maailmalle. Tuotteen tai palvelun kohdalla erojen löytäminen suhteessa kilpailijoihin voi olla haastavaa. Tässä tilanteessa yrityksen oma-aloitteisuudella on suuri merkitys. Miten innovatiivinen yritys on, mitä strategisia kumppanuuksia yrityksellä on tai mitä vaikutuksen tekeviä arvoja yrityksellä on saavuttaakseen markkinajohtajuuden.

Markkinoinnin tehtävä on jatkuvasti tuoda esille näitä erilaistumisen keinoja. Johdon tehtävä on seurata markkinoinnin vanavedessä ja vahvistaa näitä samoja piirteitä läpi yrityksen toimintojen. Monesti kaikki, sekä ongelmat että menestystarinat, juontavat juurensa sisäiseen kommunikointiin. Mikäli johto ja markkinointi pystyvät ylläpitämään vuoropuhelua ymmärrettävin termein ja odotuksin, koko yritystä on helpompi ohjata ja pitää kasvun polulla.

Yrityksen markkinointi & asiakkuudet: Kyllä kiitos, haluan lisätietoja palvelusta.