Henkilön luontaista käyttäytymistyyliä analysoiva Extended DISC® -järjestelmä on ainutlaatuinen tapa yhdistää liikkeenjohdon ja käyttäytymistieteen teoriat tämän päivän johtamisen käytännön tarpeisiin. Sen avulla voidaan analysoida, kerätä ja hyödyntää informaatiota sekä ihmisistä että organisaatioista. Extended DISC® on Suomessa vuonna 1994 kehitetty järjestelmä, joka on nykyisin maailmanlaajuisesti käytössä yli 50 maassa, yli 70 kielellä.

Olemme Industria Oy:ssä hyödyntäneet DISC-teoriaan pohjautuvaa Extended DISC® -henkilöanalyysiä 25 vuoden ajan sadoissa valmennuksissa ja erityyppisissä yrityskohtaisissa haasteissa. Henkilöanalyysien avulla olemme kehittäneet asiakkaidemme toimintoja mm. seuraavissa teemoissa:

  • Vuorovaikutustaidot ja kommunikointi
  • Myynti ja asiakaspalvelu*
  • Esimiestyö, johtoryhmät ja tiimit
  • Rekrytointi
  • Itsetuntemus 

 

 * Erityisesti myynnin haasteisiin on kehitetty oma analyysityökalu FinxS Myyntikompetenssien arviointityökalu, lue tarkemmin tästä blogista: https://www.industria.fi/2019/07/finxs-uusi-tapa-parantaa-myynnin-tuloksia/

 

Extended DISC®-analyysin avulla määritetty käyttäytymistyyli on tyypillisesti yhdistelmä useista eri perustyyleistä, joita kuvataan seuraavin kirjaimin: D, I, S ja C. (kuvaukset eri perustyyleistä alla). Analyysin avulla vastaaja saa noin 10- sivuisen raportin luontaisesta käyttäytymistyylistään. Sen laadinnassa on oleellista kaikkien neljän eri perustyylin osuuksien vaikutus omaan käyttäytymiseen. Extended DISC ®-mallissa henkilöä ei sijoitetakaan yhteen lokeroon, vaan raportin yli 228 miljoonan yleiskuvausvaihtoehdon avulla peilataan henkilöä jo melko syvällisesti!

 

Extended DISC nelikenttä

 

Raportin tulosten ja koko DISC-teorian omaksumisen avulla vastaaja kehittää itsetuntemustaan ja tunnistaa myös omassa työyhteisössään eri käyttäytymistyylien eroavaisuuksia ja vaikutuksia.

On tärkeää muistaa, että ihmisen käyttäytyminen ei ole kiveen hakattua. Vaikka Extended DISC®- raportissa kuvataankin varsin seikkaperäisesti erilaisia asioita ja tilanteita, voi ihminen niin halutessaan mukauttaa omaa toimintatapaansa eri tilanteiden ja erilaisten ihmisten mukaan. Mikäli voimme toimia päivittäisessä työssämme mahdollisimman paljon oman luontaisen toimintatapamme mukaan, voimme hyödyntää omia luontaisia vahvuuksiamme ja energiaa kuluu vähemmän. Jos taas tilanteet ja/tai ihmiset edellyttävät sitä, että omaa luontaista toimintatapaamme on mukautettava paljon, niin silloin joudumme ponnistelemaan ja energiaa kuluu enemmän.

Extended DISC® -henkilöanalyysi ei kuvaa ihmisen koko persoonallisuutta vaan sitä, miten hän tyypillisesti toimii ja kommunikoi. Siis havaittavaa ulospäin näkyvää käyttäytymistä. Oleellista työkalun hyödyntämisessä on, ettei pelkästään sen pohjalta vedetä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Extended DISC® auttaa avaamaan keskustelua, lisäämään itsetuntemusta ja ymmärtämään erilaisuutta – ei antamaan valmiita vastauksia tai ratkaisuja.

Yksi tärkeä ominaisuus Extended DISC® järjestelmissä on se, että se itse vertaa annettujen vastausten loogisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että vastaamalla miten sattuu, ei välttämättä saada käyttäytymistä kuvaavaa raporttia. Vastausten tulee noudattaa tiettyä vastauslogiikkaa. Jos vastaukset ovat liian epäjohdonmukaisia, niin silloin Extended DISC® -järjestelmä ei edes yritä kuvata henkilön luontaista toimintatapaa eikä raporttia laadita. 

 

Extended DISC®-henkilöanalyysin asiantuntijoina Industria Oy:ssä toimivat kokeneet konsulttimme:

Extended DISC Certified Trainer Reijo Kivelä; reijo.kivela@industria.fi, 050-5909370

Extended DISC Certified Trainer Jari Valtonen; jari.valtonen@industria.fi, 050-5745654